Hoppa till innehåll

Aktuellt

Aktuellt på Peer Support Stockholm

Föreläsningen om Återhämtningsguiden och Återhämtningscaféer

Nu kan du seföreläsningen i efterhand.
Föreläsning med kort information om Återhämtningsguidens olika material samt information om hur man arbetar med Återhämtningscaféer i Skåne. Föreläsningen sker i samverkan mellan NSPH Skåne & Region Skåne tillsammans med peer supporters Maria och Eva-Lotte, inflytandesamordnare Marie  samt verksamhetsledare för Återhämtningsguiden Linda  och Sanna.

Föreläsning om Återhämtningsguiden & Återhämtningscaféer (4)

NSPH Stockholms läns Seminarie visade metoder och verktyg för att stärka brukarinflytande inom vård och omsorg som kan stärka kvalitet och tillgänglighet i Stockholm.

 

Målgrupper: Seminariet vände sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg i Stockholms län med intresse för brukarinflytande; personal, föreningsaktiva, beslutsfattare, politiker och företag. Du som inte är yrkesverksam i Stockholms län är självklart också välkommen att delta.

Personer med erfarenhet av vårdens insatser kopplat till psykisk ohälsa, missbruk eller anhörigstöd sitter på värdefull kunskap om vad som fungerar bra – och vad som fungerar mindre bra. lnkludering av dessa personer i vården är viktigt för att kunna säkerställa långsiktig utveckling och kvalitet. 

Seminariet gav en grundlig kunskap om brukarrörelsens metoder och hur dessa kan implementeras. Psykiatrin i Skåne och Västra Götaland kommer föreläsa om hur de organiserat brukarinflytandet och hur det påverkat verksamheten.

Under seminariets andra del stod framtidens förändringar i fokus. Dagen avslutas med en reflekterande paneldebatt med representanter från huvudmännen och brukarrörelsen.

Här kan du se seminariet i efterhand: 
https://www.youtube.com/watch?v=cNBtTbzftcM

 

Individuell skriftlig uppgift – Paper
Om Peer support som förändringsaktör i sammanhang för återhämtning från psykisk ohälsa
Av Julian Garcia Gonzalez

STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete

”Peer support beskrivs av tidigare forskning som ett emotionellt stöd som kompletterar annat organiserat stöd och vars utförare är individer som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och som har genomgått en återhämtningsprocess. Därmed kan brukare i en viss verksamhet uppleva en känsla av samhörighet genom att de kan identifiera sig med Peer supportern. Detta i motsats till annan anställd personal (non-Peers). Tidigare forskning lyfter vissa effekter av Peer supportrar i olika verksamheter. Dessa är bland annat psykosocialt stöd till brukarna, ökad kunskap om erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa samt socialt inlärning genom samspel (Solomon, 2004)”.

Läs hela uppgiften på nedanstående länk.

Brukarperspektiv i socialt arbete

PEER Support Grundutbildning


Måndagen den 6 september 2021 gick startskottet för NSPH Stockholms Läns Grundutbildning till PEER Support. Det var 5 år sedan Stockholm arrangerade en grundutbildning. 
 
– Det har funnits som ett mål under en lång tid i Stockholm, och nu är vi äntligen live med ett helt fantastiskt och jättehärligt gäng med mycket erfarenhet som vi har rekryterat under våren, säger Johanna Adsjö, verksamhetsledare PEER Support. 

Ingen extern annonsering om utbildningen har skett men trots det var det ett femtiotal sökande till utbildningen. 
Det blev en aktiv vår med rekryteringar och planering av grundutbildningen och till början av sommaren så bjöds 7 stycken sökanden att gå utbildningen som startades förra måndagen.  

 – Rekryteringen har fått fram fantastiska människor som har haft stora svårigheter men som pga det eller tack vare det nu har massor av kunskaper och erfarenheter att dela med sig av. De här människorna besitter också en stor kreativitet som de kommer att ha nytta av i sitt arbete som PEER Supporter, säger Kjell Broström, Ordförande i NSPH Stockholms Län. 

Under 5 veckor pågår nu grundutbildningen, varannan vecka med studier på NSPH Stockholm Läns lokal på Södermannagatan och varannan vecka med hemstudier. 

Johanna Adsjö berättar:  
– Vi har satt samman ett spännande och innehållsrikt schema med olika moment och intressanta föreläsare och fler av blocken hålls av våra egna peer supporter vilket gör mig glad att se. 

Mot slutet av den femte veckan planeras ett event där verksamheter som är intresserade av PEER Support kan få komma och träffa våra nyutbildade peer supporters. Vi vill skapa möjlighet till en bra och intressant matchning av både verksamhet och peer. Att få träffa våra nyutbildade peerar hoppas vi ska locka även ny/gamla verksamheter att prova PEER Support igen. 
– Målet är att våra nya peer supportrar kommer att få arbete inom Stockholm Stad där vår verksamhet både fått fäste och utvärderats. 
Men mitt hopp är att några även ska få arbete inom regionens psykiatri. Jag känner mig hoppfull om att vi ska hitta intressenter både inom den privata sektorn och inom regionen på sikt, säger Kjell Broström. 

Vi önskar alla deltagare lycka till med utbildningen! // Kansliet


 

hello-i-m-nik-z1d-LP8sjuI-unsplash

Internetbaserad peer support är ett värdefullt komplement till psykologisk behandling för vuxna med ångeststörning

Linnea Nissling, Claudia Fahlke, Josefine L Lilja, Ingmarie Skoglund och Sandra Weineland vid Psykologiska institutionen, Skolan för folkhälsa och samhällsmedicin och Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin – samtliga vid Göteborgs universitet – har genomfört en vetenskaplig studie av peer support som komplement till kognitiv beteendeterapi vid behandling av vuxna med ångeststörning. Bakgrund Effekten av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) av ångest hos vuxna är välkänd. Men patientavhopp och låg efterlevnad av metoderna och strategierna man lärt sig vid behandlingen är vanliga. Känslor av samhörighet, bekräftelse och uppmuntran från en peer supporter kan vara nyckeln till slutförandet av KBT. Peer supportrarna är personer med personlig erfarenhet av psykiska problem, utbildade för att ge professionellt stöd till personer som behöver psykiatrisk vård eller omsorg. Målet med studien Studie syftade till att bedöma patientupplevelser; genomförbarhet, säkerhet och acceptans; och preliminär effektivitet för ångest och depression. Behandlingens effekter och patienternas egenmaktsutveckling följs under 8-veckor. En behandling med KBT kompletteras med webbaserad peer support för patienter med ångestsyndrom som behandlas i primärvården. Metoden Detta var en genomförbarhetsstudie med blandade metoder. Deltagarna var patienter som hänvisades till en central enhet för KBT i primärvården. Kvantitativa data samlades in före, efter och 3 månader efter intervention. Kvalitativa data samlades in genom semistrukturerade intervjuer.

Resultat

Totalt 9 deltagare slutförde den kvantitativa bedömningen av resultaten. Statistiskt signifikanta förbättringar observerades i upplevd egenmakt vid en 3-månaders uppföljning, och signifikanta minskningar av ångest, depression och psykisk nöd vid slutet av behandlingen upprätthölls vid en 3-månaders uppföljning. Totalt visade 8 av 9 patienter förbättring av svårighetsgraden av deras ångestsymptom. Deltagarna genomförde behandlingen bra och Inga allvarliga biverkningar rapporterades.

Åtta deltagare var inskrivna i den kvalitativa analysen. De kvalitativa resultaten visade tre huvudteman:

•  Verklig kontakt i en onlinevärld

•  Makt och befogenhet över upplevelserna – bekräftelse

•  Att sitta bakom ratten.

 

 

Kvalitativa resultat betonade till stor del det personliga förhållandet och gav stöd för att lägga till kamratstöd till Kognitiv beteendeterapi.

Slutsatser

Peer support i digital behandling verkar vara ett säkert och acceptabelt komplement. De preliminära resultaten visar att peer support är effektivt vid ångest, depression och psykiskt lidande och att följsamheten till behandlingen är god. Resultaten indikerar behovet av framtida studier för att utvärdera effekten av att lägga till peer support till KBT i större randomiserade kontrollerade studier.

Hälsningar
Kjell Broström, Ordförande NSPH Stockholms Län

Länk till forskningsrapporten i sin helhet: https://formative.jmir.org/2020/8/e19226/

    HP P PH@